Vereniging
NVMP

Vereniging NVMP

De Vereniging NVMP zet zich namens de gezamenlijke producenten en importeurs in voor het inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende verlichting ('e-waste'). De Vereniging NVMP - voluit Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten - is in 1999 opgericht als de collectieve belangenbehartiger van (nu) zeven productstichtingen die op het gebied van e-waste verschillende branches in de elektronicaindustrie vertegenwoordigen, te weten:

 • Stichting Bruingoed
 • Stichting ICT Milieu
 • Stichting LightRec
 • Stichting Metalelektro Recycling
 • Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren
 • Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen
 • Stichting Witgoed

Bij die stichtingen zijn circa 1600 producenten en importeurs aangesloten.

Doelstelling
De NVMP heeft geen winstoogmerk. Zij stelt zich ten doel om apparatuur die door haar deelnemers op de markt is gebracht na afdanking weer zo veel mogelijk in te zamelen en verantwoord te recyclen.
Het gerapporteerde volume van 137 miljoen kilo in 2012 wil de Vereniging NVMP op middellange termijn verdubbelen. Het streven is erop gericht om 85% van alle e-waste dat wordt afgedankt in te zamelen. De NVMP streeft ernaar het recyclingresultaat zo hoog mogelijk te brengen door verdere verbetering van het verwerkingsproces en door innovatie van recylingtechnologie. Het gaat erom meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terecht komen.

Uitvoeringsorganisatie
Wecycle organiseert de inzameling en milieuvriendelijke recycling van e-waste in opdracht van de Vereniging NVMP. Wecycle, eveneens een non-profit instelling, vervult een regiefunctie en betrekt een groot aantal partijen bij het verwerkingsproces. De bij de Vereniging NVMP aangesloten productstichtingen financieren het proces en alle onderzoeks- en communicatie-inspanningen die in het kader daarvan worden ondernomen.

Het verwerkingsproces is als volgt georganiseerd:

 • Wecycle heeft contracten gesloten en afspraken gemaakt met detaillisten, gemeenten, installateurs, kringloopbedrijven en andere partijen die e-waste inzamelen of ontvangen;
 • Wecycle organiseert het transport en het sorteren van het ingezamelde e-waste;
 • Wecycle laat het gesorteerde e-waste recyclen bij gecertificeerde bedrijven die in de recyling van bepaalde soorten apparaten of onderdelen gespecialiseerd zijn.


Ondersteunende activiteiten
De Vereniging NVMP en Wecycle laten geregeld onderzoek doen om het inzicht in de e-wasteproblematiek te vergroten en het verwerkingsproces te kunnen verbeteren. Zo is er onderzoek gedaan naar bezit van elektronica, naar de levenscyclus van apparaten, naar de afvalstromen, naar (illegale) export van e-waste, naar de samenstelling en naar de mogelijkheden om kritische grondstoffen te herwinnen.
NVMP en Wecyle voeren een actieve communicatie om de doelstellingen te bevorderen:

 • Publiekscampagnes en acties om consumenten te bewegen om al hun afgedankte apparaten en lampen gescheiden in te leveren. De recente campagnes en acties richten zich met name tegen het weggooien van kleine apparaten en lampen in het restafval.
 • Communicatie met de overheid en stakeholders in de verwerking van e-waste om nieuwe ideeën te delen en te vormen, om de samenwerking te verbeteren en om de gezamenlijke inspanning te verhogen. Medewerking van alle actoren in de keten is essentieel om de doelstellingen van de Vereniging NVMP - verantwoorde verwerking van alle e-waste - te kunnen bereiken.


NVMP en Wecycle zoeken actief samenwerking op met:

 • overheidsorganisaties, brancheorganisaties en bedrijven in Nederland;
 • andere verwijderingsorganisaties in Nederland zoals de overige deelnemers aan VPN;
 • buitenlandse zusterorganisaties en het Europese WEEE Forum;
 • inspectie, douane en politie specifiek voor de aanpak van illegale transporten.


Resultaten
Inzamelvolume: Wecycle heeft in 2012 121 miljoen kilo e-waste ingezameld. Dat is 5% minder dan in 2011, toen in totaal 128 miljoen kilo e-waste werd ingezameld. Daarnaast heeft Wecycle in 2012 zo’n 16 miljoen kilo e-waste geregistreerd. Daarmee komt de gerapporteerde hoeveelheid e-waste in 2012 op 137 miljoen kilo. Over de afgelopen viijf jaar is het volume met bijna de helft toegenomen.
Aandeel in e-waste: Wecycle zamelt naar schatting 32% in van alle e-waste dat jaarlijks vrijkomt.
Recyclingresultaat: In 2010 is uit het e-waste wordt 80% herwonnen als grondstof voor nieuwe producten. Nog eens 15% wordt verbrand voor opwekking van energie; 5% van het verwerkte volume is restafval.

Kosten en baten
Verantwoorde verwerking van elektrische apparaten en energiebesparende lampen kost geld. Met name het logistieke proces van inzameling, transport en sorteren is duur. De kosten en opbrengsten van de recycling verschillen per productgroep. Aan de ene kant is er de opbrengstwaarde, die aanzienlijk kan zijn zoals voor wasmachines met een roestvrijstalen trommel of boilers waar een koperen plaat in zit. Aan de andere kant zijn er de kosten van recycling, die bij complexe scheidingstechnieken aanzienlijk kunnen zijn, en de kosten van verwijdering van giftige stoffen zoals de cfk's uit koelkasten of kwik uit spaarlampen. Recycling van cfk-houdende koelkasten en beeldbuistelevisies is verlieslatend. Alle productgroepen bij elkaar genomen, worden de kosten van recycling nagenoeg gedekt door opbrengsten van de grondstoffen die bij het proces vrijkomen.


Meer informatie:
» Wecycle for Dummies
» Wecycle for Dummies (English version)